Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana občine Kočevje, dopolnjen v letu 1993

Predpisi, na katere predpis vpliva