Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje severovzhodnega dela ureditvenega območja mesta Kočevje, za del planske celote P 5

Predpisi, na katere predpis vpliva