Sklep o začasnem odlogu plačila najemnin za poslovne prostore v lasti Občine Kočevje

Predpisi, na katere predpis vpliva