Objava stališč do pripomb in predlogov na javno razgrnjeno gradivo dopolnjenega osnutka SD OPN 3

1. 6. 2021 104