Obvezna razlaga Odloka o zazidalnem načrtu za stanovanjsko sosesko P5/S14 Mestni log – Dolga vas II. faza

Predpisi, na katere predpis vpliva