27.11.2014 / OBVESTILO ZA JAVNOST 

Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Kočevje, Kostel in Osilnica obvešča občanke in občane, da je Občinski svet Občine Kočevje na 3. redni seji dne 25.11. 2014 sprejel Občinski program varnosti, s čimer je občinsko redarstvo pridobilo polna pooblastila za delovanje na podlagi zakonov, za katerih nadzorstvo je pristojno. Vse občane zato pozivamo, da se ravnajo v skladu z vsemi predpisanimi pravili cestnega prometa, nadzor bo v prvi fazi poostren zlasti glede mirujočega prometa (ustavljanja in parkiranja vozil), vožnje skozi rdečo luč na semaforju in uporabe mobilnih telefonov med vožnjo.

4.11.2014 / OBVESTILO ZA JAVNOST 

Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Kočevje, Kostel in Osilnica obvešča občane, da so v skladu z Zakonom o cestah in občinskim odlokom za kakršnekoli posege v varovalni pas občinskih cest, kot so postavljanje ograj ali drugih objektov, sajenje žive meje, drevja in podobno, in ki pri občinskih cestah meri 10 metov, pri drugih javnih poteh pa 5 metrov od cestišča, dolžni predhodno pridobiti soglasje občinske uprave. Predpisana globa za kršitev te obveznosti znaša za fizične osebe 200 EUR, za samostojne podjetnike, podjetja in druge pravne osebe pa 2000 EUR. Določbe predpisov so namenjene varovanju varnosti in preglednosti občinskih cest.

19.6.2014 / OBVESTILO ZA JAVNOST 

Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Kočevje, Kostel in Osilnica obvešča skrbnike psov in drugih živali, da so v skladu s 7. členom Odloka o varstvu javnega reda in miru v Občini Kočevje dolžni počistiti iztrebke, ki jih njihove živali puščajo za sabo na javnih površinah ter da je prepovedano voditi živali na otroška in športna igrišča, javna kopališča, javne prireditve in v prostore javnih institucij. V ta namen bo Medobčinski inšpektorat in redarstvo okrepil nadzor nad spoštovanjem teh obveznosti.

19.5.2014 / OBVESTILO ZA JAVNOST 

Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Kočevje, Kostel in Osilnica želi cenjene občane in občanke s prihajajočim poletjem spomniti, da so v skladu z 12. členom Odloka o zunanjem izgledu naselij in krajine v Občini Kočevje dolžni redno vzdrževati elemente žive narave in v ta namen izvajati košnjo trave, obrezovanje drevja, žive meje in okrasnih rastlin. Spoštujmo sprejete občinske predpise in vzpostavimo ter ohranimo urejen videz naselij in okolice!

4.4.2014 / OBVESTILO ZA JAVNOST

Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Kočevje, Kostel in Osilnica (MIR) obvešča cenjene občane in občanke, da bo z nastopom pomladi posebno pozornost posvetil nadzoru nad spoštovanjem odlokov o zunanjem izgledu naselij in krajine (Uradni list RS, št. 34/11) ter o varstvu javnega reda in miru (Uradni list RS, št. 50/13), ki ju je sprejel občinski svet Občine Kočevje.

Odloka sta namenjena ohranjanju čistega in urejenega okolja, tako za naše občane in občanke kot tudi za ljudi, ki prihajajo k nam turistično in poslovno.

MIR namerava delovati primarno preventivno in z opozorili, bo pa ukrepal tudi prekrškovno z izrekom denarne globe proti tistim povzročiteljem, ki delujejo namerno in se ne zmenijo za nobena opozorila ali pa s svojimi dejanji povzročajo večjo degradacijo za naravo in izgled krajine, v kateri živimo tako ljudje kot živali.

Dovolite, da vas vljudno spomnimo na naslednje zapovedi in prepovedi, ki jih urejajo posamezni členi teh odlokov:

Odlok o zunanjem izgledu naselij in krajine v Občini Kočevje:

12. člen

(dolžnost lastnikov objektov)

(1)    Lastniki objektov, ki ležijo v strnjenih naseljih na območju občine Kočevje, so dolžni zemljiške parcele, na katerih ti objekti stojijo, oz. funkcionalna zemljišča, ki pripadajo tem objektom, vzdrževati tako, da huje ne kazijo zunanje podobe naselja in krajine.

(2)    V ta namen so dolžni:

-          redno vzdrževati elemente žive narave in izvajati košnjo, obrezovanje drevja, žive meje in okrasnih rastlin,

-          s teh površin odstraniti kosovne ali druge odpadke, odpadni gradbeni, lesni, kovinski ali zemeljski material, pokvarjeno in zanemarjeno tehnično opremo in aparate ipd.,

-          primerno urediti in čistiti izložbena okna prodajaln in poslovnih prostorov (v primeru, da lokal ne obratuje, mora lastnik iz izložbenega prostora odstraniti vse predmete, ki tja ne sodijo po svoji funkciji ali pa izložbeno okno zastreti),

-          s pročelij objektov odstraniti vse neprimerne in žaljive napise ali plakate ter odstraniti druge panoje, oglase ali svetlobna telesa, za katere nimajo dovoljenj, izdanih na podlagi veljavnih predpisov.

Odlok o varstvu javnega reda in miru v Občini Kočevje

8. člen

(ohranjanje javne čistoče)

Prepovedano je:

- odlagati ali metati odpadke, odpadne snovi in druge predmete v naravno okolje (v gozdove, reke in potoke, na travnike), na ulice, pločnike, ceste, dvorišča, ali druge prostore, ki za to niso določeni;

- speljati ali dopuščati izlivanje odpadnih snovi ali meteornih voda na javno površino;

- prati vozila na javnih površinah ter obrežjih rek in jezer;

- pljuvati in metati, puščati ali odlagati embalažo, cigaretne ogorke, žvečilne gumije ali druge predmete, ki onesnažujejo javne površine;

- izlivati ali metati skozi okna ali z balkonov in objektov smeti ali druge predmete ter iztepati preproge ali podobne predmete;

- prazniti vsebino kemičnih in ostalih vrst stranišč, stranišč avtodomov in avtomobilskih prikolic na javne površine, v naravno okolje ali na mesta, ki niso za to določena,

- na prostem kuriti škodljive odpadke.

9. člen

(varstvo zelenih javnih površin)

Na javnih površinah je prepovedano lomiti ali kako drugače poškodovati drevje, okrasno grmičevje ali cvetje, klopi, korita za rože ali druge predmete in naprave, ki so del javne površine.

10. člen

(nedovoljeno postavljanje predmetov)

(1)   Na parkiriščih, funkcionalnih zemljiščih in drugih zemljiščih, ki so opredeljena kot javno dobro ali so v večinski občinski lasti, je prepovedano puščati neregistrirana ali nevozna vozila.

(2)   Na parkiriščih, funkcionalnih zemljiščih in drugih zemljiščih, ki so opredeljena kot javno dobro ali so v večinski občinski lasti, je prepovedano postavljanje ali puščanje kakršnih koli predmetov, ki onemogočajo ali ovirajo njihovo osnovno rabo oz. rabo vseh pod enakimi pogoji.

(3)   Na funkcionalnih zemljiščih, ki pripadajo stanovanjskim blokom oz. večstanovanjskim stavbam, je dovoljeno zlagati drva, druga kuriva ali gradbeni material pod pogojem, da so primerno in v celoti pokrita z vodoodbojnim pregrinjalom temnejše barve, tako da ne kazijo zunanjega izgleda strnjenega naselja oz. soseske ter da je podano soglasje skupnosti stanovalcev.

(4)   Z namenom ograditve privatne posesti je prepovedano uporabiti bodečo žico, ošiljeno jeklo ali drug nevaren oz. nevarno oblikovan material, ki lahko povzroči hude poškodbe človeka ali živali.

(5)   Ne glede na določbo četrtega odstavka tega člena je dovoljena ograditev privatne posesti:

- z bodečo žico, če se spodnji rob bodeče žice prične na višini 240 cm od pohodne površine ali višje,

- z ošiljenim jeklom ali drugim nevarnim oziroma nevarno oblikovanim materialom, če so priostreni vrhovi višje kot 150cm od pohodne površine.

Kot pohodna površina se šteje tudi temelj ali pod tako ograjo postavljen zid, če je le-ta dovolj širok, da se nanj stopi.