Javni razpis za sofinanciranje izvedbe individualnih kanalizacijskih priključkov na javno kanalizacijo v občini Kočevje za leto 2019, pri katerih upravičeni stroški presegajo 3.000,00 EUR. Predmet razpisa je tudi sofinanciranje hišnih črpališč za primere, ko priklop na javno kanalizacijo ni možen brez naprav za prečrpavanje. 

Upravičenec mora vlogo z zahtevano dokumentacijo oddati v zaprti kuverti s pripisom »NE ODPIRAJ – RAZPIS SOFINANCIRANJE KANALIZACIJSKIH PRIKLJUČKOV IN HIŠNIH ČRPALIŠČ«. Upoštevale se bodo vloge, ki bodo pravočasno oddane, s pravilno izpolnjenimi obrazci in vsemi zahtevanimi prilogami.

Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobite na Občini Kočevje v času uradnih ur, na telefonski številki 01/8938-239, pri Ireni Kalčič ali po elektronski pošti irena.kalcic@kocevje.si.