Izgradnja lope za potrebe vaškega doma Novi lazi, ki stoji na parc. št. 4668/9 k.o. Novi Lazi.

Rok za predložitev ponudb: 17. 5. 2018 do 10.00.