"Občina Kočevje poziva vse zainteresirane pravne in fizične osebe k podaji vlog o zainteresiranosti za sklenitev javno - zasebnega partnerstva za izvedbo projekta »Projektiranje, izgradnja in upravljanje 16-oddelčnega vrtca v občini Kočevje«. Končni rok za oddajo vlog je 26. 5. 2017 do12:00 ure.

Poziv_promotorjem.pdf

Obrazec_st1.docx

Priloga1_poziv_idejna skica.pdf

 

Prejeta vprašanja z dne 22.05.2017: 

Zanima nas kaj vse obsega podtočka ii. Terminski Plan izvedbe posameznih aktivnosti pri točki V. Časovni načrt izvedbe. Ali je potrebno pri financiranju in časovnem planiranju upoštevati samo novogradnjo vrtca, ali je tukaj potrebno vključiti finančni in časovni plan tudi glede obstoječega dela vrtca (rušenje, adaptacija itd.).

Javni partner vezano na zastavljeno vprašanje pojasnjuje, da je v okviru točke "terminski plan izvedbe posameznih aktivnosti (projektiranje, gradnja, upravljanje)" predvidel okvirni prikaz izvedbe celotnega projekta javno-zasebnega partnerstva, torej od pričetka izvajanja (od sklenitve pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu dalje), naprej preko projektiranja celotnega projekta, izgradnje (tudi ostala gradbena dela kot na primer rušenje, adaptacije) in nadalje tudi do zaključka samega upravljanja projekta oziroma izvajanja drugih morebitnih aktivnostih, ki bi jih za obdobje sklenitve javno-zasebnega partnerstva predlagal promotor. Zaželeno je, da se pri financiranju in časovnem planiranju vključi tudi finančni in časovni plan izvajanja projekta vezano na obstoječi del vrtca. 
 

Poleg tega nas zanima kaj natančno pričakujete pri vlogi pod točko VI. Ocena izvedljivosti projekta? Ali je morda tu mišljena analiza v obliki PSPN matrike (SWOT)? 

Javni partner vezano na zastavljeno vprašanje pojasnjuje, da je kot pravilno ugotavlja zastavljavec vprašanja, pod obravnavano točko mišljena predvsem PSPN matrika, iz katere bodo izhajale prednosti, slabosti, priložnosti ter nevarnosti projekta. Prav tako je v okviru predmetne točke zaželeno, da se promotor v oceni izvedljivosti opredeli tudi do tveganj, ki jih predvideva v okviru projekta prevzeti ter do aktivnosti in možnosti izvedbe javno-zasebnega partnerstva, iz katerih bo izhajalo pridobivanje prihodkov zasebnega partnerja za posamezno leto (na primer navedba aktivnosti kot je trženje prostorov, spremljajoče dejavnosti, druge možnosti iz katerih si bo zasebni partner povrnil vložke). V okviru predmetne točke mora torej promotor podati jasen zaključek oziroma ugotovitev (oceno) ali je mogoče projekt izvesti kot javno-zasebno partnerstvo (torej na način, da je izkazano ravnotežje tveganj med javnim in zasebnim partnerjem).