Občina Kočevje namerava letos začeti s postopkom priprave Sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Kočevje (SD OPN). Pozivamo vse zainteresirane lastnike zemljišč, občane občine Kočevje in druge fizične osebe, da oddajo pobude oziroma svoje predloge na naslov Občina Kočevje, Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje ali na elektronski naslov: obcina@kocevje.si.

Predlogi se lahko nanašajo na vse vsebine akta: na namensko rabo prostora, na pogoje gradnje, na grafični in tekstualni del akta ter na izvedbeni in strateški del. Rok za zbiranje pobud bo podaljšan in bo potekal v času od 20. junija do vključno 14. avgusta 2018. Pobude se lahko oddajo na priloženem obrazcu. Pobuda naj bo ustrezno obrazložena ter po možnosti konkretizirana (npr. z grafičnim prikazom želje na mapni kopiji ipd.). 

Občina bo vse prejete pobude proučila in do njih zavzela stališče glede izpolnjevanja pogojev v skladu s predpisi s področja urejanja prostora in glede eventualnih omejitev s področja različnih varstvenih režimov. O ugotovitvah in stališčih do posameznih pobud bo občina predlagatelje obvestila po zaključenem roku za oddajo pobud. Pobude prejete po preteku navedenega roka v postopku SD OPN ne bo mogoče obravnavati.