Občankam in občanom podajamo obrazložitev glede plačila nadomestila za stavbno zemljišče (NUSZ) in zakaj tega ni mogoče plačati na Občinski blagajni.

Zakonske podlage in obveznost za to dajatev so Zakon o stavbnih zemljiščih, Zakon o urejanju prostora ter Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Kočevje. Na tej osnovi je lokalna skupnost, torej Občina Kočevje, dolžna voditi evidenco o zavezancih in določati vrednost točke za izračun nadomestila za fizične in pravne osebe. Finančna davčna uprava RS (FURS) pa na podlagi 70. in 403. člena Zakona o davčnem postopku izdaja zavezancem odločbe in vrši izterjave obveznosti. Te se vplačujejo na poseben podračun FURS, ki se nato dnevno prazni na transakcijski račun Občine.

Z vidika vodenja uspešnega in učinkovitega sistema ter načela gospodarnosti in ekonomičnosti lahko FURS to zagotovi le z enotnim sistemom za vse deležnike. Parcialne ali posamične rešitve bi tak sistem naredile neobvladljiv.

Iz navedenega izhaja, da Občina Kočevje ne more sprejemati tovrstnih plačil, saj je organizirana le za vplačevanje tistih obveznosti, ki jih izdaja sama. To so:

- upravne takse,
- komunalni prispevki,
- komunalne takse za pravne in fizične osebe,
- globe izdane s strani mestne redarske službe,
- najemnine za stavbna in kmetijska zemljišča, ki jih daje v najem Občina.

Za vse dodatne informacije se lahko obrnete na Finančno upravo RS, kjer vam bodo zagotovo prijazno pomagali pri morebitnih dodatnih vprašanjih.