Nov krovni zakon s področja spodbujanja investicij, ki izenačuje ukrepe spodbujanja investicij za domače in tuje investitorje bo omogočil iste ukrepe spodbujanja investicij tako za domače kot za tuje vlagatelje, medtem ko je dosedanja zakonodaja določala le ukrepe za spodbujanje tujih investicij. Zakon določa oblike investicijskih spodbud ter pogoje in postopek njihovega dodeljevanja. V sklopu zakona se za spodbujanje investicij uvaja možnost nakupa nepremičnin v lasti samoupravnih lokalnih skupnosti pod ocenjeno vrednostjo na podlagi neposredne pogodbe. Ta novost v primerjavi s predhodno veljavno zakonodajo omogoča poenostavitev postopka in skrajša čas, ki je potreben za izvedbo postopkov. Zakon, ki ureja ravnanje s stvarnim premoženjem države in samoupravnih lokalnih skupnosti sicer že predvideva možnost nakupa nepremičnin v lasti države ali samoupravnih lokalnih skupnosti pod ocenjeno vrednostjo, vendar ob tem navaja več pogojev, ki lahko bistveno podaljšajo postopke in odvrnejo morebitne investitorje k investiranju v Republiki Sloveniji. Poleg navedene spodbude zakon omogoča še spodbude v obliki subvencij, kreditov, garancij in subvencionirane obrestne mere. Poleg oblik investicijskih spodbud zakon določa tudi pogoje, merila in postopek dodeljevanja investicijskih spodbud ter vzpostavlja register podjetij z visoko dodano vrednostjo in register inovativnih zagonskih podjetij za zagotavljanje ažurnega nabora podjetij, ki imajo glede na gospodarski interes države poseben pomen.

V zakonu je tudi opredeljena strateška investicija. V predelovalni in storitveni dejavnosti so to investicije v vrednosti vsaj 40 milijonov evrov, ki bodo ustvarile vsaj 400 delovnih mest, v raziskovalno-razvojni dejavnosti pa v vrednosti vsaj 20 milijonov evrov, in ustvarjenih vsaj 200 delovnih mest. Zakon o spodbujanju investicij investicijske spodbude razlikuje glede na vrednost investicije, ustvarjena delovna mesta ter dodano vrednost, dodeljene pa so lahko za investicijo v novo ali obstoječe podjetje. Za namen spodbujanja investicij po zakonu je v naslednjih dveh letih v finančnem načrtu gospodarskega ministrstva predvidenih nekaj več kot 24 milijonov evrov.

Nov zakon je dostopen na naslednji povezavi:  http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO7634