OBČINA KOČEVJE / Proračun občine

Proračun občine

ZAKLJUČNI RAČUN ZA LETO 2018 (Uradni list RS, št. 29/2019)

Zakljucni_racun_proracuna_obcine_kocevje_za_leto_2018
2_splosni_del_proracuna_tabele
3_splosni_del_proracuna_zr_2018_obrazlozitev
4_posebni_del_proracuna_tabele
5_posebni_del_obrazlozitev_2018
6_nrp_2018_2018_obrazlozitev
7_nacrt_razvojnih_programov_2018-2021_tabele
8_programska_klasifikacija
9_funkcionalna_klasifikacija
10_prerazporeditve_med_pp_in_podrocji
11_letno_porocilo_2018
12_racunovodski_izkazi
13_sklep_o_odpisu_terjatev_2018
14_porocilo_o_realizaciji_letnega_nacrta_ravnanja_s_stvarnim_premozenjem_obcine_kocevje
Zakljucni racun_2018_predstavitev_v_powerpointu_maj_2018_os

PRORAČUN ZA LETO 2020

Odlok_o_proracunu_obcine_kocevje_za_leto_2020
2_splosni_del_proracuna_tabele
3_splosni_del_proracuna_obrazlozitev_2020
4_posebni_del_proracuna_tabele
5_programska_klasifikacija
6_funkcionalna_klasifikacija
7_posebni_del_proracuna_obrazlozitev
8_nacrt_razvojnih_programov_2020-2023
9_nacrt_razvojnih_programov_obrazlozitev
10_kadrovski_nacrt_uomir
11_letni_program_prodaje_obcinskega_financnega_premozenja_za_leto_2019
12_priloga_1_nacrt_razpolaganja_nepr.premozenje_obcine_kocevje_za_leto_2020
12_priloga_2_nacrt_pridobivanja_nepr._premozenja_obcine_kocevje_za_leto_2020
12_sklep_o_dolocitvi_skupne_vrednosti_pravnih_poslov_nepremicnega_premozenja_ki_jih_lahko_sklepa_obcina_kocevje_v_letu_2020
12_sklep_o_nacrtu_ravnanja_z_nepremicnim_premozenjem_obcine_kocevje_za_leto_2020
Proracun_2020_predstavitev_os_17.1.2019

 

PRORAČUN ZA LETO 2019 (Uradni list RS, št. 10/2019)

Odlok_o_proracunu_obcine_Kocevje_za_leto_2019
Splosni_del_proracuna_tabele.pdf
Splosni_del_proracuna_obrazlozitev.pdf
Posebni_del_proracuna_tabele.pdf
Programska klasifikacija
Funkcionalna_klasifikacija.pdf
Obrazložitev posebnega dela proračuna
Načrt razvojnih programov 2019-2022
Načrt razvojnih programov (obrazložitev)
Kadrovski načrt (UO+MIR)
Letni program prodaje občinskega finančnega premoženja za leto 2019
PRILOGA 1_Načrt razpolaganja nepr.premoženja občine Kočevje za leto 2019
PRILOGA 2_Načrt pridobivanja nepr. premoženja občine Kočevje za leto 2019
Sklep o načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem občine Kočevje za leto 2019
Sklep o določitvi skupne vrednosti pravnih poslov nepremičnega premoženja, ki jih lahko sklepa občina Kočevje v letu 2019
Predstavitev 

 

ZAČASNO FINANCIRANJE OBČINE KOČEVJE V LETU 2019 

1 Sklep o začasnem financiranju javne porabe Občine Kočevje v obdobju januar - marec 2019
2 PRILOGA_Posebni del proračuna v obdobju od 1.1.2019 do 31.3.2019

 

ZAKLJUČNI RAČUN ZA LETO 2017 (Uradni list RS, št. 28/18)

1_zakljucni_racun_proracuna_obcine_kocevje_za_leto_2017
2_splosni_del_proracuna_tabele
3_splosni_del_proracuna_obrazlozitev
4_posebni_del_proracuna_tabele
5_posebni_del_obrazlozitev
6_nacrt_razvojnih_programov_2017_obrazlozitev
7_nacrt_razvojnih_programov_2017_tabele
8a_prerazporeditve_med_pp
8b_prerazporeditve_med_pp
9_programska_klasifikacija_global_ks
10_funkcionalna_klasifikacija
11_letno_porocilo_2017
12_racunovodski_izkazi
13_izjava_o_oceni_notranjega_nadzora_javnih_financ_2017
14_sklep_o_odpisu_terjatev_2017
15_porocilo_o_realizaciji_letnega_nacrta_ravnanja_s_stvarnim_premozenjem_za_leto_2017
16_ ZAKLJUČNI RAČUN ZA LETO 2017 - ppt predstavitev 

 

REBALANS ZA LETO 2018 št. 2 (Uradni list RS, št. 28/18)

1 Rebalans proračuna za leto 2018 št. 2
2 Splošni del proračuna (tabele)
3 Posebni del proračuna (tabele)
4 Načrt razvojnih programov
5 Programskla klasifikacija
6 Funkcionalna klasifikacija

 

Sklep o začetku postopka načrtovanja ravnanja s stvarnim premoženjem za leto 2019

Občina Kočevje na podlagi 13. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti  (Uradni list RS, 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15), v povezavi z 6. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014 in 58/16), sprejema naslednji sklep

SKLEP

REBALANS ZA LETO 2018 št. 1 (Uradni list RS, št. 5/2018)

1 Odlok o rebalansu proračuna št. 1 2018
2 Splošni del proračuna (tabele)
3 Splošni del proračuna (obrazložitev)
4 Posebni del proračuna (tabele)
5 Posebni del rebalansa (obrazložitev)
6 Načrt razvojnih programov
7 Programskla klasifikacija
8 Funkcionalna klasifikacija
9 Sklep o spremembi in dopolnitvi Letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Kočevje za leto 2018
9a_TABELA 1 Načrt razp. nepr. premoženja občine Kočevje za leto 2018_ Stavbna zemljišča
9b_TABELA 2 Načrt raz. z nepr. premož. občine Kočevje za leto 2018 _ Kmet. in gozdna zemljišča
9c_TABELA 3 Načrt pridobivanja nepremičnega premoženje občine Kočevje za leto 2018
9č_TABELA 4 Načrt razpolaganja z zemljišči s stavbo za leto 2018
9d_TABELA 5 Načrt razpolaganja s stavbami in deli stavb za leto 2018
 

Sklep o tretji dopolnitvi Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine Kočevje za leto 2017

REBALANS ZA LETO 2017 št. 3 (Uradni list RS, št. 48/2017)

Uvodna obrazložitev
Odlok o rebalansu proračuna za leto 2017 št. 3
Splošni del rebalansa proračuna za leto 2017 št. 3 (tabele)
Posebni del rebalansa proračuna za leto 2017 št.3 (tabele)
Načrt razvojnih programov 2017-2020 (tabele)
Načrt razvojnih programov 2017-2020 (tabele) - uskladitev
Funkcionalna klasifikacija_rebalans št. 3 2017
Programska klasifikacija 2017_global_KS_deleži_rebalans št. 3
Kadrovski načrt delovnih mest
Sklep o drugi dopolnitvi LN ravnanja s stvarnim premoženjem za leto 2017 - rebalans št. 3
 

PRORAČUN ZA LETO 2018 (Uradni list RS, št.33/2017)

Uvod.pdf
Odlok_o_proracunu_obcine_Kocevje_za_leto_2018.pdf
Splosni_del_proracuna_tabele.pdf
Splosni_del_proracuna_obrazlozitev.pdf
Posebni_del_proracuna_tabele.pdf
Posebni_del_proracuna_obrazlozitev.pdf
Nacrt_razvojnih_programov.pdf
NRP_2018-2021_obrazlozitev.pdf
Programska_klasifikacija_proracuna.pdf
Funkcionalna_klasifikacija.pdf
Nacrt_delovnih_mest_z_obrazlozitvijo_UO.pdf
Nacrt_delovnih_mest_2018_MIR.pdf
Letni_nacrt_ravnanja_s_stvarnim_premozenjem_-_sklep.pdf
Nacrt_razpolaganja_s_stvarnim_pre._obcine_kocevje_za_leto_2018_kmetijska_in_gozdna_zemljisca.pdf

REBALANS ZA LETO 2017 št. 2 (Uradni list RS, št. 33/2017)

Uvodna_obrazlozitev.pdf
Odlok_o_rebalansu_proracuna_za_leto_2017_st._2.pdf
Splosni_del_proracuna_tabele_6.pdf
Posebni_del_proracuna_2017_tabele.pdf
Nacrt_razvojnih_programov_2017-2020_0.pdf
Načrt razvojnih programov 2017-2020 - uskladitev
Funkcionalna_klasifikacija_rebalans_st._2_2017.pdf
Programska_klasifikacija_2017_global_ks_delezi_rebalans_st._2.pdf
 

ZAKLJUČNI RAČUN ZA LETO 2016 (Uradni list RS, št. 26/2017)

 

14.4. / ODLOK O REBALANSU PRORAČUNA ZA LETO 2017 št. 1 (Uradni list RS, št. 18/2017)

 

SPREMEMBA PRORAČUNA 2017

 
-----------------------------------------------------------------------------
 

Rebalans št.2 2016

 

Rebalans št. 1 2016

 

Proračun občine Kočevje za leto 2016

 
-----------------------------------------------------------------------------
 

Zaključni račun za leto 2015

-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------

 

ZAKLJUČNI RAČUN 2011

 

ZAKLJUČNI RAČUN 2010

odlok_o_spremembah_odloka_o_proracunu_obcine_kocevje_za_leto_2016.pdf