OBČINA KOČEVJE / Projekti

Projekti

Evropski teden mobilnosti 2018 – Združuj in učinkovito potuj
16. - 22. september

Osrednja tema se letos suka okoli možnosti ter koristi prepletanja in dopolnjevanja različnih vrst potovanj, ki nas lahko pripeljejo do cilja. Morda se bomo na telovadbo odpeljali s kolesom in se tako znebili še nekaj dodatnih kalorij, se v službo peljali v prijetni družbi sopotnika, nazaj pa z vlakom ali avtobusom, vmes prebrali dobro knjigo ter pozabili na skrbi s parkiranjem. Morda pa bomo na vlak vzeli kolo in tako potovali še učinkoviteje. Združevanje različnih oblik prevoza prinaša sodobno, dinamično in ozaveščeno potovanje, s katerim lahko neposredno prispevamo k izboljšanju okolja, z aktivnim slogom pa tudi h dvigu kakovosti življenja.

Program aktivnosti v tednu mobilnosti v Kočevju

Potem ko je občina Kočevje leta 2011 prvič razglasila tematsko leto je kmalu postalo jasno, da potrebujemo projekt, ki bo sistematično vključil otroke in ustvarjal »lokalne učne vsebine«. Kot odgovor na to je bil zasnova projekt RTM Kočevska2, ki vključuje učence in učitelje vseh štirih kočevskih osnovnih šol. Sloni na treh glavnih dogodkih. Prvi je seminar za učitelje, na katerem učiteljem predstavimo širšo temo in povsem konkretna izhodišča za oblikovanje dejavnosti z učenci. V začetku februarja pripravimo veliko zaključno prireditev, ko se v športni dvorani zberejo vsi osnovnošolci in njihovi učitelji ter na zabaven način pregledamo in utrdimo sporočila iztekajočega se tematskega leta. Tretji del, ki je izjemnega pomena za dosego dolgoročnih ciljev, so t.i. tematski dnevi, preko katerih lokalne vsebine preteklih tematskih let umestimo v šolske načrte in zagotovimo, da se bodo dotaknile tudi prihodnjih generacij.

Več informacij na povezavi

Projekt »Ohranjanje območij Natura 2000 Kočevsko« ali krajše LIFE Kočevsko celovito obravnava aktivno varstvo območij Natura 2000 Kočevsko. Projekt se izvaja v okviru finančnega mehanizma LIFE+ in je eden izmed treh slovenskih projektov, ki so bili izbrani za sofinanciranje na razpisu LIFE+ 2013.

Več: http://life-kocevsko.eu/

Vse pogostejša in močnejša neurja in druge naravne nesreče nas opominjajo, da postajajo klimatske spremembe del našega vsakdana. Občina Kočevje je pristopila k aktivnemu obvladovanju klimatski sprememb na področju zaščite kulturne dediščine in se vključila v projekt ProteCHt2save.

V tem mednarodnem projektu so povezani raziskovalci s področja naravnih nesreč, klimatskih sprememb ter kulturne dediščine. Odgovorili bodo na vprašanje, kakšno klimo lahko pričakujemo na Kočevskem čez 20 ali 50 let. Občina Kočevje bo ena prvih v Srednji Evropi, ki bo vzpostavila time za reševanje kulturne dediščine ter pripravila nesodobnejše načrte zaščite in reševanja premične in nepremične kulturne dediščine v nujnih primerih.

Projekt traja od julija 2017 do junija 2020, vanj pa je vključenih 10 partnerskih organizacij iz Srednje Evrope.

Več o projektu si lahko ogledate na: www.interreg-central.eu

 

Obiščite: www.zuzemberk.front-lab.net

 

Obiščite: www.soriko.si

Občina Kočevje je imela v okviru Programa Evropa za državljane do sedaj odobrene tri projekte:
 

  • "ECOTOUR - Lokalni odgovori na EU izzive" je bil izveden septembra 2015. Udeleženci mednarodnega srečanja iz pobratenih občin so se seznanili s priložnostmi in izzivi  ekološkega turizma v lokalnem okolju ter EU predpisi, ki urejajo to področje.

  • "DebatEU - Razpravljanje o sodelovanju državljanov v EU" je bil prav tako izveden v 2015 v Kočevju. Predstavniki pobratenih občin so spoznali delovanje Parlamenta EU in različne možnosti vpliva na EU politike. Spoznali so tudi parlementarno zgodovino, ko se je leta 1943 v Kočevju sestal Zbor odposlancev slovenskega naroda.

  • "CH4you - Dialog mladih o skupni EU identiteti in državljanstvu preko odkrivanja dediščine sodelujočih držav in glasbene ustvarjalnosti". V okviru projekta bodo sodelovale glasbene šole pobratenih občin, ki bodo marca 2019 v Kočevju izvedle skupen koncert. 

Obiščite: eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens

Več informacij: www.curscolapis.si

Temeljni cilj izvedbe projekta je razširitev ter infrastrukturna ureditev industrijske cone LIK ter s tem zagotovitev pogojev za rast in razvoj podjetij. V sklopu projekta se bo razširilo industrijsko cono LIK za 12 ha, uredilo energetsko infrastrukturo (daljinsko ogrevanje, električno omrežje) ter komunalno infrastrukturo (vodovod).

Z izvedbo projekta želi investitor doseči še naslednje cilje:

- pripevati k hitrejšemu razvoju gospodarstva občine Kočevje, regije ter države,
- povečati dodano vrednost mikro, malih in srednje velikih podjetij (v nadaljevanju MSP)
   v industrijski coni LIK, ki predstavljajo ciljne skupine in
- povečati zaposlovanje v podjetjih na območju industrijske cone LIK.

Po zaključku projekta (2 leti po zaključku) se bo doseglo naslednje rezultate:

- 30 novo ustvarjenih delovnih mest v podjetjih (MSP) na območju industrijske cone LIK in
- 78,95 % zasedenost površin razširjene industrijske cone LIK.

S predvidenim posegi bo Občina Kočevje zagotovila dodatna infrastrukturno opremljena zemljišča oziroma površine za obstoječa podjetja ter za potencialne nove invenstitorje, ki bodo ustvarjali nove zaposlitve, s tem pa vplivali na zmanjšanje brezposelnosti, gospodarsko rast, zmanjšanje odseljevanj iz občine, uravnotežen regionalni razvoj, ipd;

Investicija upošteva načela nediskriminatornosti in enakih možnosti, saj bodo površine na voljo vsem zainteresiranim podjetjem, urejene pa bodo na način, da bodo omogočale dostop vsem osebam (tudi invalidom). Investicija ne bo na nikakršen način vplivala na povečevanje neenakosti v zdravstvu, poleg tega pa bo pozitivno vplivala na okolje (zmanjšanje izpustov CO2 zaradi uporabe biomase pri ogrevanju).

Vrednost pogodbe znaša 1.461.000,23 EUR (z DDV). Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je za projekt odobrilo sofinanciranje v skupni višini do največ 942.651,36 EUR.

* Operacija se izvaja v okviru "Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020", prednostne osi "Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast", v okviru izvajanja prednostne naložbe "Spodbujanje podjetništva, zlasti z omogočanjem lažje gospodarske izrabe novih idej in spodbujanje ustanavljanja novih podjetij, vključno s podjetniškimi inkubatorji", specifičnega cilja "Povečanje dodane vrednosti MSP". Več na : www.eu-skladi.si.