Občinski svet Občine Kočevje je na 36. redni seji v juniju sprejel nov Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Kočevje, ki bo pričel veljati 30. 6. 2018. Ključna novost je, da turistična taksa po novem znaša 1,50 evra in se bo zaračunavala od 1. julija dalje. Po 1. januarju 2019 pa se bo k turistični taksi zaračunala še promocijska taksa v višini 25 % turistične takse. Kar pomeni, da bo s 1. januarjem 2019 taksa znašala 1,87 evra.

Nabor oprostitev plačila turistične (in posledično promocijske) takse je razviden iz 18. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 13/18), in sicer:

Plačila turistične takse in posledično promocijske takse so oproščeni:

 • osebe z zdravniško napotnico v naravnih zdraviliščih,
 • osebe na podlagi predložitve fotokopije odločbe pristojnega organa, iz katere je razvidno, da je pri zavarovancu ugotovljena invalidnost oziroma telesna okvara, ali fotokopije potrdila oziroma izvedenskega mnenja pristojne komisije o ugotavljanju invalidnosti oziroma telesni okvari, ali na podlagi članske izkaznice invalidske organizacije,
 • otroci in mladostniki na podlagi predložitve fotokopije odločbe, ki zadeva razvrščanje in usmerjanje otrok s posebnimi potrebami,
 • učenci, dijaki in študenti ter njihovi vodje oziroma mentorji, ki so udeleženci strokovnih ekskurzij in podobnih oblik dela, ki jih na nepridobitni podlagi izvajajo vzgojno-izobraževalne ustanove in so določene z letnim delovnim načrtom v okviru javno veljavnega vzgojno-izobraževalnega ali študijskega programa,
 • osebe do 18. leta in njihove vodje oziroma mentorji, ki so udeleženci letovanj, ki jih organizirajo društva, ki jim je bil podeljen status pravne osebe v javnem interesu,
 • osebe, ki prostovoljno odpravljajo posledice elementarnih nesreč,
 • pripadniki Slovenske policije v obdobju opravljanja nalog iz svoje pristojnosti,
 • osebe, ki so na začasnem delu in prebivajo v nastanitvenem obratu neprekinjeno več kot 30 dni,
 • tuji državljani, ki so po mednarodnih pogodbah oproščeni plačila turistične takse.

Turistično takso v višini 50 odstotkov plačujejo:

 • osebe od 7. do 18. leta starosti,
 • osebe od 18. do 30. leta starosti, ki prenočujejo v nastanitvenih obratih, vključenih v mednarodno mrežo mladinskih prenočišč (IYHF).