Naravna ujma, ki jo lahko opredelimo kot kombinacijo vetroloma in obilnih padavin, ki so predhodno namočile in razmehčale tla, je decembra močno poškodovala kočevske gozdove. Občini Kočevje oziroma njeni družbi Kočevski les d.o.o. je bilo zaradi vetroloma s strani Zavoda za gozdove Slovenije do sedaj izdanih odločb za sanitarno sečnjo v skupni količini za 15.000 m3. Zaradi izredno zahtevnih razmer pri odkazilu v gozdu je večji delež navedenih količin samo ocena, kar pomeni, da lahko pričakujemo dejanski izplen lesa tudi do 20.000 m3 ali celo več.

Družba Kočevski les d.o.o. je do tega trenutka uspešno izvedla sečnjo in spravilo lesa ter tudi odvoz iz gozda v količini okoli 11.500 m3 gozdno lesnih sortimentov, kar pomeni približno 50 % sanacijskih del. Sanacijska dela se izvajajo izjemno intenzivno in sicer z dvema skupinama strojne sečnje ter štirimi klasičnimi skupinami. Poleg sanacijskih del poteka tudi redna sečnja odkazanega drevja.

Izpostaviti moramo organiziran izvoz sečnih ostankov iz gozda, ki se jih melje v sekance že na sami lokaciji. S takim načinom dela se je onemogočil razvoj in širjenje podlubnikov ter hkrati so bile sanirane gozdne površine že pripravljene za naravno pomladitev, oziroma sadnjo sadik dreves. S strani strokovnih gozdarskih služb je bilo ugotovljeno, da monokulture iglavcev predstavljajo problem v našem okolju, zato bo načrtovanje gojenja gozdov potekalo v smeri oblikovanja mešanih gozdov predvsem listavcev s posamično primešano smreko, seveda primerno posameznim rastiščnim razmeram.

Družba Kočevski les se sicer lahko pohvali z uspešnim poslovanjem v minulem letu. Čisti prihodki od prodaje so znašali 1.186.422,51 EUR, čisti dobiček pa 13.407,01 EUR. Na dejavnosti gozdarstvo je bilo prodano 6.800 m3 hlodovine in 2.400 ton oblovine, na dejavnosti  lesna predelava pa 1.200 m3 žaganega lesa, 400 m3 sušenega žaganega lesa, 200 ton drv in 4.900 atro ton sekancev. V letu 2017 so bili doseženi tudi vsi ključni cilji poslovnega načrta družbe in strateškega načrta občine. Med drugim je družba pomembno prispevala k delovanju gozdno-lesne verige na Kočevskem in aktivno pripomogla h kreiranju novih delovnih mest. S poslovnimi partnerji v gozdno lesni verigi na Kočevskem je bilo namreč ustvarjenih 21 novih delovnih mest. Ključnega pomena pri delovanju Kočevskega lesa je tudi družbena odgovornost, kjer med drugim izpostavljajo aktivno sodelovanje s srednjo lesarsko šolo in Festivalom lesa, v letu 2017 pa je Občina Kočevje za  uspešno in odgovorno delo družbe Kočevski les prejela tudi naziv najskrbnejši lastnik in upravljalec gozda.

 

 

Foto: Arhiv Kočevski les