Občina Kočevje se je septembra 2017 prijavila na razpis gospodarskega ministrstva za sofinanciranje operacij ekonomsko-poslovne infrastrukture. Na razpis je prispelo 19 vlog, sredstva pa so odobrili 15 projektom in 14 občinam, med katerimi je tudi Kočevje s projektom "Komunalno opremljanje industrijske cone LIK".

Investicija je ocenjena na 1.339.589,56 evrov z vključenim povračljivim DDV. Višina sofinanciranja znaša 942.651,36 evrov, preostanek pa bo zagotovljen iz lastnih sredstev občine. V okviru investicije se predvideva razširitev cone LIK v velikosti 12 ha z ureditvijo energetske in komunalne infrastrukture. Najkasneje v dveh leti po zaključku projekta se pričakuje vsaj 30 novih zaposlitev, ki jih bodo ustvarila novoustanovljena podjetja, ki so že podpisala pismo o nameri. Opremljanje industrijske cone bo predvidoma zaključeno konec junija 2018.

Investicija ima veliko pozitivnih učinkov za celotno občino. Širitev in infrastrukturna ureditev industrijske cone LIK bo zagotovila pogoje za razvoj in rast podjetij, to pa bo vplivalo na povečanje dodane vrednosti, pripomoglo k hitrejšemu razvoju gospodarstva, odpiranju novih delovnih mest in zmanjšanju brezposelnosti. Poleg tega ima projekt tudi pozitivne vplive na okolje, zaradi uporabe lesne biomase kot vira za ogrevanje. S tem bo projekt prispeval h kakovostnejšem bivanju in poslovanju z okolju prijaznejšim načinom ogrevanja.