Januarja so se začela dela na reki Rinži. Zajemajo posek obrežne zarasti med zapornicami v Kočevju in vodomerno postajo na Rinži v Livoldu. Dela so se sicer zaradi vremenskih razmer in visokega vodostaja Rinže vmes prekinila.

Poleg poseka zarasti je predvideno tudi čiščenje naplavin med zapornicami v Kočevju in čistilno napravo v Kočevju ter v Dolgi vasi pri hišah Kočevska cesta 16, 20, 24 in sanacija obrežnih zidov pod zapornicami. Z izvedbo predvidenih del se bo povečala pretočnost Rinže med zapornicami v Kočevju in Loškimi njivami, s tem pa se bo zmanjšala poplavna ogroženost poseljenih in ostalih priobrežnih površin na obravnavanem delu vodotoka. Stroški del, predvidenih s projektno dokumentacijo za čiščenje struge Rinže, znašajo okoli 170.000 EUR, sredstva pa so zagotovljena iz Sklada za vode. Dela v skladu s pogodbo z Ministrstvom za okolje in prostor ter Direkcijo za vode izvaja koncesionar, podjetje Hidrotehnik, zaključena pa bodo predvidoma do 30. 4. 2018.

Foto: Vasja Marinč