Načrt zaščite in reševanja je razčlenjena zamisel zaščite, reševanja in pomoči ob naravnih ali drugih nesrečah.

Temelji na:

 • oceni ogroženosti,
 • predlogih za zaščito, reševanje in pomoč, ki izhajajo iz ocene ogroženosti,
 • razpoložljivih silah in sredstvih za zaščito, reševanje in pomoč.

Načrt se izdela se za vsako vrsto nesreče posebej.

Z načrtom se opredelijo:

 • nesreča, za katero je izdelan načrt
 • obseg načrtovanja
 • koncept zaščite, reševanja in pomoči ob nesreči, za katero je izdelan načrt
 • upravljanje in vodenje
 • ukrepi in naloge zaščite, reševanja in pomoči
 • osebna in vzajemna zaščita
 • razlaga pojmov in okrajšav
 • potrebne sile in sredstva ter razpoložljivi viri
 • organizacija in izvedba opazovanja, obveščanja in alarmiranja
 • aktiviranje sil in sredstev

Načrt zaščite in reševanja ob potresu
Načrt zaščite in reševanja ob jedrski nesreči

4. 12. 2017 / DOKUMENT V JAVNI OBRAVNAVI:
Predlog občinskega načrta ZiR ob jedrski ali radiološki nesreči v občini Kočevje je usklajen z regijskim načrtom. Skladno z Uredbo o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja vas prosimo, da nam morebitne dopolnitve pošljete v roku 30 dni na elektronski naslov: anka.beznik@kocevje.si. V predlog načrta zaščite in reševanja pred sprejemom se lahko vključijo le tisti predlogi in mnenja, ki so skladni z rešitvami v temeljnem načrtu zaščite in reševanja.

Načrt ob jedrski ali radiološki nesreči