OBČINA KOČEVJE / Proračun občine

Proračun občine

REBALANS ZA LETO 2018 št. 1 (Uradni list RS, št. 5/2018)

1 Odlok o rebalansu proračuna št. 1 2018
2 Splošni del proračuna (tabele)
3 Splošni del proračuna (obrazložitev)
4 Posebni del proračuna (tabele)
5 Posebni del rebalansa (obrazložitev)
6 Načrt razvojnih programov
7 Programskla klasifikacija
8 Funkcionalna klasifikacija
9 Sklep o spremembi in dopolnitvi Letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Kočevje za leto 2018
9a_TABELA 1 Načrt razp. nepr. premoženja občine Kočevje za leto 2018_ Stavbna zemljišča
9b_TABELA 2 Načrt raz. z nepr. premož. občine Kočevje za leto 2018 _ Kmet. in gozdna zemljišča
9c_TABELA 3 Načrt pridobivanja nepremičnega premoženje občine Kočevje za leto 2018
9č_TABELA 4 Načrt razpolaganja z zemljišči s stavbo za leto 2018
9d_TABELA 5 Načrt razpolaganja s stavbami in deli stavb za leto 2018
 

Sklep o tretji dopolnitvi Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine Kočevje za leto 2017

REBALANS ZA LETO 2017 št. 3 (Uradni list RS, št. 48/2017)

Uvodna obrazložitev
Odlok o rebalansu proračuna za leto 2017 št. 3
Splošni del rebalansa proračuna za leto 2017 št. 3 (tabele)
Posebni del rebalansa proračuna za leto 2017 št.3 (tabele)
Načrt razvojnih programov 2017-2020 (tabele)
Funkcionalna klasifikacija_rebalans št. 3 2017
Programska klasifikacija 2017_global_KS_deleži_rebalans št. 3
Kadrovski načrt delovnih mest
Sklep o drugi dopolnitvi LN ravnanja s stvarnim premoženjem za leto 2017 - rebalans št. 3
 

PRORAČUN ZA LETO 2018 (Uradni list RS, št.33/2017)

Uvod.pdf
Odlok_o_proracunu_obcine_Kocevje_za_leto_2018.pdf
Splosni_del_proracuna_tabele.pdf
Splosni_del_proracuna_obrazlozitev.pdf
Posebni_del_proracuna_tabele.pdf
Posebni_del_proracuna_obrazlozitev.pdf
Nacrt_razvojnih_programov.pdf
NRP_2018-2021_obrazlozitev.pdf
Programska_klasifikacija_proracuna.pdf
Funkcionalna_klasifikacija.pdf
Nacrt_delovnih_mest_z_obrazlozitvijo_UO.pdf
Nacrt_delovnih_mest_2018_MIR.pdf
Letni_nacrt_ravnanja_s_stvarnim_premozenjem_-_sklep.pdf
Nacrt_razpolaganja_s_stvarnim_pre._obcine_kocevje_za_leto_2018_kmetijska_in_gozdna_zemljisca.pdf

REBALANS ZA LETO 2017 št. 2 (Uradni list RS, št. 33/2017)

Uvodna_obrazlozitev.pdf
Odlok_o_rebalansu_proracuna_za_leto_2017_st._2.pdf
Splosni_del_proracuna_tabele_6.pdf
Posebni_del_proracuna_2017_tabele.pdf
Nacrt_razvojnih_programov_2017-2020_0.pdf
Funkcionalna_klasifikacija_rebalans_st._2_2017.pdf
Programska_klasifikacija_2017_global_ks_delezi_rebalans_st._2.pdf
 

ZAKLJUČNI RAČUN ZA LETO 2016 (Uradni list RS, št. 26/2017)

 

14.4. / ODLOK O REBALANSU PRORAČUNA ZA LETO 2017(Uradni list RS, št. 18/2017)

 

SPREMEMBA PRORAČUNA 2017

 
-----------------------------------------------------------------------------
 

Rebalans št.2 2016

 

Rebalans št. 1 2016

 

Proračun občine Kočevje za leto 2016

 
-----------------------------------------------------------------------------
 

Zaključni račun za leto 2015

-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------

 

ZAKLJUČNI RAČUN 2011

 

ZAKLJUČNI RAČUN 2010

odlok_o_spremembah_odloka_o_proracunu_obcine_kocevje_za_leto_2016.pdf