Občina ureja zadeve iz svoje pristojnosti z odloki, odredbami, pravilniki in navodili. Zadeve iz prenesene pristojnosti ureja občina z odloki in drugimi predpisi, določenimi z zakoni. Občina odloča s posamičnimi akti o upravnih stvareh iz lastne pristojnosti in iz prenesene državne pristojnosti.
Predpise, ki so objavljeni v Uradnem listu RS lahko enostavno pregledujete in iščete tudi v Registru lokalnih skupnosti. 

 
SPLOŠNI AKTI OBČINE
GOSPODARSTVO
KMETIJSTVO, GOZDARSTVO
CESTE IN PROMET
KOMUNALNE DEJAVNOSTI
IZOBRAŽEVANJE IN OTROŠKO VARSTVO
TURIZEM
KULTURA
ŠPORT
ZDRAVSTVO IN SOCIALNO SKRBSTVO
VARSTVO OKOLJA IN UREJANJE PROSTORA
PREMOŽENJSKO PRAVNE ZADEVE
JAVNI RED IN MIR
DELO Z MLADIMI