1. Osnovni podatki o katalogu

Naziv organa: Občina Kočevje

Odgovorna uradna oseba: Dr. Vladimir Prebilič, župan

Naslov: Občina Kočevje, Ljubljanska c. 26, 1330 Kočevje

Tel.: 01 89 38 220
Fax: 01 89 38 230
E-pošta: obcina@kocevje.si

Dostopnost kataloga:
www.kocevje.si
Fizični dostop na sedežu organa

Datum prve objave: 1.1.2007
Datum zadnje spremembe: 28.1.2016

2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja, s katerim razpolaga
a) Organigram in podatki o organizaciji organa

Seznam vseh notranjih organizacijskih enot:

Oddelek za družbene dejavnosti ter splošne in pravne zadeve
Oddelek za proračun, finance in gospdoarstvo
Oddelek za  investicije, infrastrukturo, okolje, prostor in premoženjske zadeve

b) Kontaktni podatki uradnih oseb, pristojnih za posredovanje informacij

Pristojne osebe:

Dr. Vladimir Prebilič, župan

Občina Kočevje, Ljubljanska c. 26, 1330 Kočevje
Tel.: 01 89 38 220, 01 89 38 206
E-pošta: obcina@kocevje.si

Lilijana Štefanič, direktorica občinske uprave

Občina Kočevje, Ljubljanska c. 26, 1330 Kočevje
Tel.: 01 89 38 208
E-pošta: lili.stefanic@kocevje.si

Ana Štaudohar, vodja oddelka

Občina Kočevje, Oddelek za proračun, finance in gospodarstvo
Ljubljanska c. 26, 1330 Kočevje
Tel.: 01 89 38 204
E-pošta: ana.staudohar@kocevje.si

Marta Briški, vodja oddelka

Občina Kočevje, Oddelek za družbene dejavnosti ter splošne in pravne zadeve
Tel.: 01 89 38 245
E-pošta: marta.briski@kocevje.si

Nejc Zemljak, vodja oddelka

Občina Kočevje, Oddelek za investicije, infrastrukturo, okolje, prostor in premoženjske zadeve
Tel.: 01 89 38 216
E-pošta: nejc.zemljak@kocevje.si

c) Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti s področja organa (preko državnega, lokalnega oz. evropskega registra):

Državni predpisi
Predpisi lokalne skupnosti
Predpisi Evropske skupnosti

d) Seznam strateških in programskih dokumentov ter znanstvenih mnenj, poročil in analiz z delovnega področja organa, s katerim organ razpolaga, urejenih po vsebinskih sklopih:

Proračun
Prostorski plan

e) Seznam vrst pravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov, ki jih organ vodi:

Storitve za občane
Razpisi
Seznam zaposlenih uradnih oseb pooblaščenih za odločanje in vodenje upravnih postopkov

f) Seznam javnih evidenc, s katerimi upravlja organ, s kratkim opisom vsebine javne evidence, ki vključuje opis načina pridobivanja podatkov javne evidence in navedbo o povezanosti javne evidence z drugimi javnimi evidencami, oziroma navedbo, da ni povezana z drugo javno evidenco:

Katalog zbirk osebnih podatkov

g) Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov:

Informatiziranih zbirk podatkov nimamo.

h) Seznam pomembnejših vsebinskih sklopov drugih informacij javnega značaja ali seznam posameznih pomembnih dokumentov, ki vsebujejo informacijo javnega značaja:

Gradivo sej Občinskega sveta Občine Kočevje
Seznam predlogov predpisov
Letna poročila o izvajanju ZDIJZ

LETNO POROČILO IZVAJANJU ZAKONA O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 2015

LETNO POROČILO IZVAJANJU ZAKONA O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 2014

LETNO POROČILO IZVAJANJU ZAKONA O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 2013

LETNO POROČILO IZVAJANJU ZAKONA O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 2012
LETNO POROČILO O IZVAJANNJU ZAKONA O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA V LETU 2011
LETNO POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA V LETU 2010

3) Objave in razpisna dokumentacija v skladu s predpisi, ki urejajo javna naročila

Javni razpisi po ZJN

4) Opis načina dostopa informacij javnega značaja

Vsa informacije javnega značaja v skladu z veljavno zakonodajo je možno pridobiti na Občini Kočevje, Ljubljanska c. 26, 1330 Kočevje, lahko pa posredujete tudi elektronsko sporočilo na naslov ter boste želeno informacijo prejeli z obratno pošto.

5) Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

/

6) Stroškovnik

Stroške posredovanja informacij javnega značaja določa Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 76/05 in 119/07).