GOSPODARSTVO, KMETIJSTVO, GOZDARSTVO
CESTE IN PROMET
KOMUNALNE DEJAVNOSTI
IZOBRAŽEVANJE IN OTROŠKO VARSTVO
TURIZEM
KULTURA
ŠPORT
ZDRAVSTVO IN SOCIALNO SKRBSTVO
VARSTVO OKOLJA IN UREJANJE PROSTORA
 • Pravilnik o sofinanciranju prenove fasad in streh v mestnem jedru Kočevja
 • Odlok o zunanjem izgledu naselij in krajine v Občini Kočevje (Uradni list RS, št. 34/11)
 • Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Kočevje za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Kočevje za obdobje 1986-1990, dopolnjen v letu 1999 (Uradni list RS, št. 71/2000)
 • Odlok o ugotovitvi skladnosti prostorsko izvedbenih aktov s spremembami in dopolnitvami prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Kočevje za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Kočevje za obdobje 1986-1990, dopolnjen v letu 1999 za območje Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 71/2000)
 • Sklep o začetku priprave Občinskega prostorskega načrta za območje Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 79/07)
 • Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje jugozahodnega dela  ureditvenega območja mesta Kočevje za del planske celote P5 (Uradni list. RS, št. 23/91)
 • Program priprave za izdelavo »Sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojev za območje jugozahodnega dela ureditvenega območja mesta Kočevje za del planske celote P5« (Uradni list RS, št. 3/03)
 • Avtentična razlaga 1. točke 9. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje jugozahodnega dela ureditvenega območja mesta Kočevje za del planske celote P5 (Uradni list, RS, št. 23/91), (Uradni list RS, št. 65/11)
 • Avtentična razlaga tretje alineje 4. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje jugozahodnega dela ureditvenega območja mesta Kočevje, za del planske celote P5 (Uradni list, RS, št. 23/91), (Uradni list RS, št. 65/11)
 • Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje severovzhodnega dela ureditvenega območja mesta Kočevje za del planske celote P5 (Uradni list RS, št. 42/94)
 • Program priprave za izdelavo »Sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojev za območje severovzhodnega dela ureditvenega območja mesta Kočevje za del planske celote P5« (Uradni list RS, št. 3/03)
 • Avtentična razlaga četrte alineje 10. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje severovzhodnega dela ureditvenega območja mesta Kočevje za del planske celote P5 (Uradni list, RS, št. 42/94), (Uradni list RS št. 65/11)
 • Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za Kočevsko polje (PUP 2) v Občini   Kočevje (Uradni list RS, št. 64/95, 65/03)
 • Avtentična razlaga tretje alineje 1.1. podtočke 17. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za Kočevsko polje (PUP2) v Občini Kočevje (Uradni list, RS, št. 64/95, 65/03), (Uradni list RS, št. 65/11)
 • Avtentična razlaga prve in tretje alineje 11. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za Kočevsko polje (PUP2) v Občini Kočevje (Uradni list, RS, št. 64/95 in 65/03), (Uradni list RS, št. 65/11)
 • Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za naselje Kočevska Reka (Uradni list RS, št. 42/94)
 • Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za Krajevno skupnost Kočevska Reka v Občini Kočevje (PUP 3) (Uradni list RS, št. 52/01)
 • Avtentična razlaga druge alineje 1.1. podtočke 18. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za KS Kočevska Reka (PUP3) v Občini Kočevje (Uradni list, RS, št. 52/01), (Uradni list RS, št. 65/11)
 • Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za Kočevski Rog (PUP1) v Občini Kočevje (Uradni list RS, št. 52/01)
 • Avtentična razlaga prve in tretje alineje 11. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za Kočevski Rog (PUP1) v Občini Kočevje (Uradni list, RS, št. 52/01), (Uradni list RS, št. 65/11)
 • Avtentična razlaga druge alineje 1.1. podtočke 18. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za Kočevski Rog (PUP1) v Občini Kočevje (Uradni list, RS, št. 52/01), (Uradni list RS, št. 65/11)
 • Avtentična razlaga prve in tretje alineje 11. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za KS Kočevska Reka (PUP3) v Občini Kočevje (Uradni list, RS, št. 52/01), (Uradni list RS, št. 65/11)
 • Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za Poljansko dolino (PUP 4) v Občini Kočevje (Uradni list RS, št. 89/04)
 • Avtentična razlaga tretje alineje 1.1. podtočke 16. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za Poljansko dolino (PUP4) v Občini Kočevje (Uradni list, RS, št. 89/04), (Uradni list RS, št. 65/11)
 • Avtentična razlaga prve in tretje alineje 9. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za Poljansko dolino (PUP4) v Občini Kočevje (Uradni list, RS št. 89/04), (Uradni list RS, št. 65/11)
 • Odlok o Ureditvenem načrtu za naselje Livold (Uradni list SRS, št. 34/88)
 • Odlok o Ureditvenem načrtu odlagališča odpadkov Mozelj P8/01 (Uradni list RS, št. 105/03)
 • Odlok o Ureditvenem načrtu »Jezero« za del planske celote P5/R1 – 1. faza (Uradni list RS, št. 68/04)
 • Sklep o sprejemu tehničnega popravka Odloka o ureditvenem načrtu »Jezero« za del planske celote P5/R1 – 1. faza (Uradni list RS, št. 47/07)
 • Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta  za stanovanjsko sosesko »Jezero - 2. faza (Uradni list RS, št. 91/10)
 • Odlok o ureditvenem načrtu Gotenica – vadbeni center (P7/M1) (Uradni list RS, št. 57/06)
 • Odlok o Zazidalnem načrtu Mestni log – Dolga vas 1. faza (Uradni list SRS št. 2/86)
 • Odlok o spremembah in dopolnitvah Zazidalnega načrta Mestni log – Dolg vas 1. faza, cona 2 – nova osnovna šola (Uradni list RS, št. 5/95 in 3/03)
 • Odlok o Zazidalnem načrtu za območje urejanja S15 – k Rinži v Kočevju (Uradni list RS, št. 68/99)
 • Odlok o Zazidalnem načrtu za stanovanjsko sosesko P5/S14 Mestni Log – Dolga vas 2. faza (Uradni list RS, št. 68/01)
 • Odlok o Občinskem lokacijskem načrtu Pokopališče Kočevje – 1. faza (Uradni list RS, št. 100/06)
 • Odlok o Zazidalnem načrtu za območje urejanja Trata II (P5/S16) – 1. faza (Uradni list RS, št. 7/10)
 • Odlok o razglasitvi Željnskih jam za naravni spomenik (Uradni list RS, št. 52/98)
 • Odlok o varstvenih pasovih vodnih virov in ukrepih za zavarovanje voda (Uradni list SRS, št. 40/89 in 53/93)
 • Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2012 (Uradni list RS, št. 12/12)
 • Odlok o obracunu in odmeri nadomestila za uporabo stavbnega zemljisca v Obcini Kocevje.html (Uradni list RS, št. 37/2016)
 • Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2013 (Uradni list RS, št. 11/2013)
 • Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko sosesko Jezero II faza
 • Tehnični popravek Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za Kočevsko Reko (PUP3) v občini Kočevje (Uradni list RS, št. 522001) - tabelarični del.dat.
 • Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 18/2010)
 • Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 109/2013 z dne 23.12.2013)
 • Tehnični popravek Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za JZ del ureditvenega območja mesta Kočevje za del planske celote P5 (Uradni list RS, št. 23/1991, 42/2014)
 • Avtentična razlaga 10. člena Odloka o zazidalnem načrtu za območje urejanja S-15 K Rinži v Kočevju (Uradni list RS, št. 68/99) - (Uradni list RS, št. 45/2014)
 • Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zunanjem izgledu naselij in krajine v občini Kočevje
 • Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 8/2016)
 • Odlok o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe energije z namenom energetske sanacije objektov v lasti Občine Kočevje (http://www.uradni-list.si/_pdf/2016/Ur/u2016047.pdf)
 • Odlok_o_posebni_in_podrejeni_rabi_javnih_povrsin.pdf (Uradni list RS, št. 18/2017)
 • Odlok_o_posebni_in_podrejeni_rabi_javnih_povrsin.docx (Uradni list RS, št. 33/2017)
 • Sklep_o_ukinitvi_statusa_javnega_dobra_za_nepremicnine_v_k.o._kocevska_reka_k.o._stalcerji_k.o._borovec_in_k.o._livold.pdf (Uradni list RS, št. 18/2017)
PREMOŽENJSKO PRAVNE ZADEVE
JAVNI RED IN MIR
DELO Z MLADIMI